CENA DIELA NA VYŽIADANIE

Cena obrazov je dostupná len na vyžiadanie zaslaním e-mailovej správy prostredníctvom cenového formulára na webovej stránke stefanpillar.com. Na cenu sa dá prostredníctvom e-mailu opýtať priamo pri každom výtvarnom diele, v kategórii Kontakt je uvedená emailová adresa a tiež možnosť odoslať správu cez kontaktný formulár. Diela nemajú vytvorený všeobecný cenník na zaslanie. Pri záujme o cenu treba uviesť názov konkrétneho diela, o ktorý máte záujem. Cena diela je rozdelená na 2 sumy a to cena za samotné dielo a cena za poštovné a balné. Pri záujme o doobjednanie rámovania sa k sume pripočíta aj cena za rámovanie či zasklenie. Sčítaním súm vzniká konečná cena v mene euro.

Predávajúci nie je platiteľom DPH.

 

OBJEDNÁVKA v online predajnej galérii www.stefanpillar.com

Objednaním hotového výtvarného diela vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre objednanie diela je potrebné zadať objednávku osobne alebo formou e-mailu, s uvedením identifikačných údajov kupujúceho: celé meno a priezvisko, adresu doručenia diela a kontakt: e-mailový a tiež telefonický. Po objednaní predávajúci odošle kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky a faktúru. Vytvorením objednávky sa kupujúci zaväzuje, že bez výhrad súhlasí s týmito podmienkami predaja.

  

RÁMOVANIE NA POŽIADANIE OD KUPUJÚCEHO

Na požiadanie viem doobjednať rámovanie a zasklenie obrazu, ktorý ešte nie je rámovaný. V tomto prípade bude ku konečnej cene uvedená ešte samostatne cena za doobjednanie rámovania. Pri záujme o rámovanie osobne navštívim predajňu rámovania (miestnu firmu Rámovanie-Sklenárstvo v Bardejove zameranú na rámovanie obrazov) a prostredníctvom e-mailu zašlem kupujúcemu fotografie obrazu s priloženým rámom najbližšie podľa predstavy zákazníka, ktorú uviedol prostredníctvom komunikácie a tiež fotografie zobrazujúce ďalšie 2 varianty rámovania k výtvarnému dielu, spolu s cenovou ponukou za rámovanie a zasklenie od miestnej firmy.

Zabezpečením rámovania a zasklenia na požiadanie kupujúcim od predávajúceho sa zvyšujú náklady poštovného a balného takmer o polovicu, z dôvodu zväčšenia rozmerov výtvarného diela, jeho hmotnosti a tiež náročnosti balného pre zvýšenú krehkosť pre zasklenie a rámovanie.

 

PLATBA

Platba za dielo sa hradí bankovým prevodom do 7 pracovných dní od zaslania faktúry kupujúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo faktúry.

 

DOPRAVA

Doprava na SK sa uskutočňuje najčastejšie prostredníctvom dopravných spoločností 123kuriér, GLS, Expres Kuriér a pri veľkých rozmeroch TOPTRANS. Výtvarné dielo predávajúci odošle bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 pracovných dní odo dňa pripísania sumy faktúry na účet predávajúceho.

V prípade doobjednania rámovania, bude dielo expedované po uhradení rámovania kupujúcim a tiež až po zhotovení rámovania obrazu miestnou firmou, ktorá bude na objednávku realizovať rámovanie diela. Štandardná doba rámovania miestnou firmou v Bardejove trvá 1 až 2 týždne, ak nie je rám skladom, doba rámovania môže trvať 3-4 týždne. Kupujúci bude vždy predom informovaný o orientačnej dĺžke rámovania na objednávku, hneď po uvedení cenovej ponuky rámovania a zaslaní fotografií výtvarného diela s priloženým rámom od firmy na rámovanie.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Výtvarné dielo je vytvorené v jedinom origináli. Na dielo sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj medzinárodných dohôd o ochrane práv autorov. Zachováva sa výhradné právo autora na vyhotovenie záznamu výtvarného diela a jeho publikovanie na komerčné účely aj po jeho zakúpení kupujúcim.

Výtvarné dielo je podpísané autorom (predná strana obrazu) a jeho súčasťou je certifikát originality, ktorý potvrdzuje, že dielo je vyhotovené ručne autorom v jedinom origináli. Pri rámovanom obraze bude zadná strana obrazu obsahovať aj štítok s najpodstatnejšími údajmi o diele. Autorské práva sa vzťahujú aj na obsah internetových stránok vrátane všetkých zobrazení na nej umiestnených. Obsah stránok je určený len k prezeraniu, nie je povolené zhotovovať a šíriť kópie akýchkoľvek zobrazení na stránkach s výnimkou vyhotovovania kópií určených pre nekomerčné a osobné použitie. Akékoľvek fyzické kopírovanie výtvarného diela je zakázané.


CERTIFIKÁT ORIGINALITY

Certifikát originality je dodávaný ako súčasť výtvarného diela. Certifikát originality potvrdzuje, že dielo je vytvorené ručne autorom v jedinom origináli. Obsahuje názov diela, výtvarný štýl, informáciu o použitých farbách, podkladovom materiáli, jeho rozmeroch a tiež fotografiu diela. Certifikát obsahuje vlastnoručný podpis autora výtvarného diela.

 

PREBRATIE DIELA A REKLAMÁCIA

Kupujúci je povinný dodané výtvarné dielo prehliadnuť pri jeho prevzatí od dopravcu. V prípade zistenia mechanického poškodenia diela alebo obalu zásielky (roztrhaný, rozmočený alebo iné poškodenie obalu) je kupujúci povinný s dopravcom vytvoriť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas prepravy diela kupujúcemu nesie dopravca. Na základe vytvoreného záznamu a po neprevzatí zásielky bude kupujúcemu vrátená uhradená suma faktúry najneskôr v lehote 7 pracovných dní.

V prípade akéhokoľvek problému s dopravnou spoločnosťou ma čím skôr kontaktujte telefonicky alebo e-mailom s opísaním vzniknutého problému, Vašich kontaktných údajov, čísla faktúry a názvom diela.

Zistením nedostatkov iných ako spôsobených dopravcom je kupujúci povinný bez odkladu informovať predajcu telefonicky alebo písomne e-mailom v lehote do 3 pracovných dní od prevzatia umeleckého diela, s uvedením vzniknutého problému, Vašich kontaktných údajov a čísla faktúry. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú neodborným používaním výtvarného diela, vonkajšími udalosťami a nesprávnym zaobchádzaním. Predávajúci je povinný podať informáciu kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní od informovania podľa predošlej vety o spôsobe vybavenia.

 

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má orávo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia diela. Odstúpením kupujúceho od zmluvy dochádza k zániku kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť výtvarné dielo predávajúcemu nerozbalené v pôvodnom obale, nepoužité a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Dielo je potrebné zaslať na adresu predávajúceho doporučene (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady za vrátenie tovaru znáša kupujúci.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný prevziať dielo späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa prebratia vráteného diela predávajúcim, sumu zaplatenú za výtvarné dielo podľa faktúry, ak bolo dielo doručené späť predávajúcemu v pôvodnom stave, ako bolo odoslané kupujúcemu.

 

NÁHRADA ZA VZNIKNUTÚ ŠKODU PREDÁVAJÚCEMU OD KUPUJÚCEHO

V prípade poškodenia výtvarného diela nesprávnym zaobchádzaním či nedostatočným balným pri vrátení diela pri odstúpení od zmluvy kupujúcim, má predávajúci nárok na finančnú náhradu za vzniknutú škodu, ktorú si bude nárokovať zo zaplatenej sumy podľa faktúry za výtvarné dielo od kupujúceho, prípadne tiež zo sumy uhradenej za rámovanie kupujúcim. Predávajúci má nárok na náhradu škody do plnej sumy za poškodenie výtvarného diela a tiež za prípadné poškodenie rámovania a zasklenia.

 

ODSTÚPENIE PREDÁVAJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že mu nebola uhradená suma faktúry kupujúcim do 7 prac. dní od zaslania faktúry kupujúcemu.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ web. stránky www.stefanpillar.com-predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje potenciálneho zákazníka alebo kupujúceho spojené s objednávkou, ktoré sú nevyhnutné pre jej spracovanie a vyhotovenie súvisiacich platobných, dodacích a účtovných dokladov a pre doručenia diela nesprístupňuje, nezverejňuje, neposkytuje tretím osobám a nevyužíva ich na marketingové účely, chráni ich pred zničením, poškodením, stratou, zneužitím a nahliadnutím tretích osôb a využíva ich len na tieto uvedené účely a účely archivácie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov potenciálnym zákazníkom či kupujúcim je dobrovoľné a povolenie na ich spracovanie sa vyjadruje prostredníctvom formulára uvedeného na portáli explicitne "A" ako súhlas alebo "N" nesúhlas. Ak potenciálny zákazník alebo kupujúci nesúhlasí so spracovaním jeho osobných údajov alebo takýto súhlas odvolá, prevádzkovateľ portálu/predávajúci nebude spracovávať takéto osobné údaje alebo ukončí spracovanie týchto osobných údajov. Potenciálny zákazník alebo kupujúci má právo na poskytnutie informácie o stave spracovania jeho osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych či neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na odstránenie osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov. Ak potenciálny zákazník alebo kupujúci komunikuje s prevádzkovateľom portálu alebo si objedná obraz inak ako prostredníctvom portálu, jeho osobné údaje sú spracované len na vyššie uvedené účely v súlade s vyššie uvedených zákonov o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR, kedy sa súhlas nevyžaduje.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak predávajúci nemôže objednané dielo dodať, je povinný o tom informovať kupujúceho a do 7 pracovných dní mu vrátiť zaplatenú cenu za výtvarné dielo podľa faktúry.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúcemu z technických príčin nevzniknutých na strane predávajúceho. Tieto podmienky predaja a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike ako aj medzinárodných dohôd o ochrane práv autorov. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú komunikáciu, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Odoslaním objednávky v elektronickej podobe kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto podmienok predaja v znení platnom v momente odoslania objednávky v elektronickej forme.

 

ÚČINNOSŤ

Tieto podmienky predaja a ich dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2022.